Legfrissebb Hírek

2019.03.31.

9766 Rum, Kossuth Lajos utca 2.

 • 2019. április 25. (csütörtök) 6.30-18.00 óráig
 • 2019. április 26. (péntek) 6.30-18.00 óráig
 

Kompetencia alapú óvodai program bevezetése

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés

Innovatív Intézményekben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

TÁMOP-3.1.4/08-2-2009-0055

 

 

A kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetése óvodánkban

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Rumi Rajki István ÁMK Játékvár Óvodában a 2009/2010-es nevelési évben két csoportban kezdtük el a nevelést a kompetencia alapú óvodai programcsomag szellemében.

 1. kis-középső csoport óvodásai /25 gyermek/
 2. nagycsoport óvodásai             /23 gyermek/

Pedagógusok:

Horváth Istvánné/megvalósító/ óvodavezető

Kiss Lászlóné    /megvalósító/ óvodapedagógus/

Pados Istvánné  /résztvevő, szakmai vezető/

A mi óvodánk 7.000.000 Ft összeget nyert a pályázattal.

Ebből valósítottuk meg:

 • az óvónők továbbképzését
 • a kompetencia alapú óvodai programcsomag megvásárlását
 • /kézikönyvek, meseládikó bábkészlettel, fejlesztő játékok/
 • Mozgásfejlesztő eszközök, ábrázolási eszközök megvásárlását.

 

A program megvalósulása érdekében vállaltuk, hogy részt vettünk a továbbképzéseken.

Az új ismereteinket beépítjük a mindennapi munkánkba.

Tudatosan terveztük és szerveztük a mindennapjainkat annak érdekében, hogy óvodásaink

sok- sok élmény és tapasztalat segítségével tevékenykedve, egyéni szükségleteiknek megfelelően, képességeik fejlődjenek.

Tapasztalataink alapján átdolgoztuk a helyi nevelési programunkat és dokumentumainkat.

A kompetencia alapú óvodai programcsomag, az Óvodai Nevelés Országos

Alapprogramjának szellemiségében készült az alapelvek, az óvodakép, a gyermekkép, a játékközpontúság, a szellemiség és a szemléletmód tekintetében.  Az óvodapedagógián belül maga a ?programcsomag? fogalma is új, melynek kettős jelentéstartalma van. Egyrészt egyes elemei részenként illesztve is felhasználhatók a helyi nevelési programhoz, másrészt teljességében is használható, komplex csomagként kezelve.

A programcsomag célja nem a ?diktálás?, hanem a segítségnyújtás, valamint a lehetőség a megújulásra, amely az önálló értelmezés és a sajátos felhasználás alapjául szolgálhat.

A kompetencia alapú óvodai programcsomag fontos pedagógiai alapelveket fogalmaz meg:

 1. 1. A gyermeknek joga van ahhoz, hogy megkapja a megfelelő gondoskodást és nevelést.

Olyan nyitott és rugalmas rendszerben fejlődhessen, amellyel igazodik egyéni szükségleteihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz, fejlődési üteméhez.

 1. 2. Óvodás életkorban a nevelés eszközei közül a játék a gyermek legelemibb pszichikus szükséglete. A játék a gyermek számára a legfőbb élményforrás, ugyanakkor a személyiség fejlesztésének színtere, a tanulás, a készség és képességfejlesztés leghatékonyabb módja.

 

 1. 3. A munkajellegű tevékenység is tartalmaz játékos elemeket. Az önként vállalt feladatok, munkafolyamatok végzése során megéli a gyermek a közösségért való tevékenykedés örömét is, ami normák, értékek, szabályok kialakulásához vezet.

 

 1. 4. A valódi tudás az amit a gyermek maga fejt meg, cselekvésen keresztül sajátít el, ezért a játékba integrált önkéntes és cselekvéses tanulás az óvodai tanulás útja.

 

 1. 5. Az óvodában komplex nevelés folyik. A nevelési területek elméletileg elkülönültek, a gyakorlatban azonban a tárgyi koncentráció elvének megfelelően egységet alkotnak.

 

Nevelési cél: a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése,

a kreativitás előtérbe helyezése és a kompetenciaérzés kialakítása,

fenntartása.

 1. 6. Az óvodapedagógus az ismeretek tapasztalati úton történő megszerzéséhez segíti hozzá a

gyermekeket. Ebben az életkorban az igazi ismeret az, amit a gyermek szerez meg.

7. A gyermek fejlődésének alapja, hogy féltő, óvó, gondoskodó szeretet, biztonság vegye

körül. Egyéni, differenciált bánásmód szükséges a személyes, bensőséges kapcsolat

kialakításához, amely minden gyermeket megillet.

 

8.Az anyanyelvi nevelés áthatja az óvodai nevelést, tartalma a nevelés eszközeinek a gyermeki tevékenységrendszernek, ezért kiemelt jelentőséggel bír.

 

9. A sajátos nevelési igényű gyermek is teljes értékű ember. Joga, hogy megfelelő, elfogadó, ugyanakkor fejlesztő hatású környezetben éljen, fejlődjön. A gyerekek őszintén elfogadják, tolerálják a sajátos bánásmódot igénylő társaikat, a gyengébbekhez való közeledés és segítőkészség természetes számukra. Olyan pedagógiai környezetet kell kialakítania az óvodának, ahol a másság felé fordulás mindenkinek természetessé válik.

 

10. A közösségi nevelés alapelve, hogy a gyermek, mint egyén találja meg a helyét a közösségben. A társas kapcsolatok alakulásának legfőbb eszköze elsősorban a játék, ezt követik a közös tevékenységek, a közösen végzett feladatok, a különböző szervezeti keretekben megvalósuló tanulási formák.

 

11. A gyermekek személyiségének alakulásában meghatározó, hogy milyen nevelési hatások érik a családjában. A megfelelő módon kialakított szokások és viselkedési formák a gyermekek számára megkönnyítik az óvodai közösségbe való beilleszkedést.

Nevelési célunk a családokkal való jó együttműködés, a családok segítése, erősítése.

 

12. A gyermekek számára biztonságot nyújt a megalapozott és következetes, ám rugalmasan kezelt és alkalmazott szokásrendszer. A szokásrendszeren és az együttélésből fakadó tevékenységeken keresztül fejlődik normarendszere, mely a további fejlődési szakasznak, az iskolás kornak az alapja, s egyben a felnőtté válás feltétele is.

13. Jelentős alapvetés a megfelelő életvitel, az egészséges életmód iránti igény kialakítása.

Nevelési célunk, hogy az óvodás gyermekek környezettudatos viselkedését megalapozzuk.

Célunk, hogy az óvodáskor végére, iskolára alkalmas gyerekeket bízzunk a szülőkre.

 

A kompetencia alapú óvodai programcsomag hozadéka a kipróbáló csoportokban

A gyerekek számára:

 • kedvük, igényeik, elképzeléseik, vágyaik szerint játszhatnak, mozoghatnak
 • zenében, festésben átélhetik a mesék, versek szárnyaló világát
 • átérezhetik a hagyományok üzenetét
 • bábozhatnak, dramatizálhatnak
 • nap mint nap változatos, színes élményeket szerezhetnek
 • játszva tanulhatnak egymástól és a felnőttektől
 • kérdéseiket bátran, nyíltan megfogalmazhatják
 • megtapasztalhatják, hogy a megoldandó helyzeteknek számos megoldása lehetséges

 

A szülők számára:

 • a program középpontjában a gyerek áll
 • a boldog gyerekkort kívánjuk biztosítani a gyerekek számára
 • gyermekük komplex képességei fejleszthetők
 • figyelembe veszik gyermekük egyéni és életkori sajátosságait
 • értékelik gyermeke azon tulajdonságait, melyek csak rá jellemzőek
 • gyermekével megtanítják értékelni a másik gyerek másságát is
 • a gyermekének több saját élményben, tapasztalatszerzésben lesz része
 • az óvodával való együttműködésük szorosabbá válhat, fejlődhet
 • a program figyelembe veszi az észrevételeiket is

 

Az óvodapedagógusok számára

Lehetőséget ad:

 • saját kompetenciájának fejlesztésére
 • az óvoda óvó-védő, nevelő, személyiségfejlesztő funkciójának új tartalommal való megtöltésére
 • a céltudatosabb, tervezettebb, hatékonyabb gondozó, nevelő, oktató munka megélésére
 • az óvoda-iskola átmenet, az inkluzív pedagógia, a játék, az érzelem és az erkölcs új tartalmú megközelítésére
 • az iskolára való felkészítés, az iskolaérettség újraértelmezésére

A kompetencia alapú óvodai programcsomag sajátos elemei

A pedagógiai fejlesztés célja:

- Az óvoda- iskola átmenet tartalmilag újszerű kidolgozása

- Az inkluzív pedagógiának elterjesztése

- A játéknak, mint a fejlesztés céljának és eredményének megjelenítése

A pedagógiai fejlesztés feladata:

Olyan választható témák, témakörök, szervezési keretek, differenciálási eljárások és munkaformák ajánlása, amelyek a pedagógiai fejlesztés célját szolgálják.

A pedagógiai fejlesztés folyamatának legfőbb jellemzője : a komplexitás

A képességfejlesztés az elsődleges

Az integráló nevelési területek megegyezőek az ONAP- al, a külsővilág tevékeny megismerését segítik, ezen belül a matematikai, az anyanyelvi, az irodalmi nevelést és a vizuális tartalmú tapasztalatokat erősíti. Ezek a nevelési területek adják a törzsanyagot

A kiegészítő anyag: környezeti játékgyűjtemény, bábgyűjtemény/meseládikó/, a zenevarázs új utakat jelöl ki az óvodai zenei nevelés terén.

A segédletek: /dramatikus elemeket tartalmazó játékok, pedagógiai játékgyűjtemény, játékajánló/

 

 

A Kompetencia Alapú Óvodai Program bevezetésének gyakorlati tapasztalatai

Visszatekintve az eltelt időszakra, ez a program tetszik a gyerekeknek, óvónőknek egyaránt.

Az eddig feldolgozott témakörök: ?Levegő? ?Tűz? ?Víz? ?Föld? sok ?sok lehetőséget kínáltak a közös élmény és tapasztalatszerzésre, a gyermekek egyéni differenciált fejlesztésére, és érdekes, változatos feldolgozási lehetőséget kínáltak mindnyájunknak.

A gyermekek a szabad játék során bátran kipróbálhatták ötleteiket, ezáltal saját megtapasztalásuk útján szerezhettek maradandó ismereteket.

A szülők is aktívan érdeklődtek a tevékenységünk iránt a témákhoz kapcsolódó gyűjtőmunkában sokat segítettek és ezzel hozzájárultak a munkánk eredményéhez.

 

 

 

Rum, 2010.08.31.

 

Horváth Istvánné                                                     Pados Istvánné

Óvodavezető                                                         szakmai vezető